top of page

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

§1 REGULAMIN, USŁUGODAWCA 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako Regulamin określa: 

  • zasady korzystania ze strony internetowej www.theburdzyteam.com, zwanej dalej jako
   Strona, prowadzonej przez Daniel Burdzy - The Burdzy Team, ul. Zegrzyńska 13/49, 05-119 Legionowo, NIP: 5252906381, REGON: 521954650 zwaną dalej jako Usługodawca,

  • szczegółową politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora danych,

  • zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204),

  • politykę cookies.

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę – osobę
  fizyczną, dla którego umowa nie stanowi przedmiotu działalności zawodowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  §2 UŻYTKOWNIK

 • Osoby korzystające ze Strony, zwane będą dalej jako Użytkownik.

 • Usługodawca w ramach Strony, może świadczyć usługi drogą elektroniczną na rzecz każdego
  podmiotu będącego osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zwróci się do Usługodawcy z zamówieniem na świadczenie usługi drogą elektroniczną, lub korzystając ze Strony zawrze umowę na korzystanie z takiej usługi.

 • Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy.
  §3 STRONA

 • Wszelkie informacje zawarte na Stronie, podlegają ochronie prawa autorskiego. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpowszechnianie informacji zawartej na Stronie, bez podania jej źródła, poprzez umieszczenie stosownego linku prowadzącego bezpośrednio do tej treści na Stronie, z tym zastrzeżeniem, że link winien być pozbawiony atrybutu no follow lub równoznacznego. Wykorzystanie treści dla celów komercyjnych wymaga każdorazowej odrębnej zgody Usługodawcy. Umieszczenie przez Usługodawcę treści na Stronie, nie stanowi przeniesienia praw do tych treści, lub zrzeczenia się tych praw.

 • Zawarte na Stronie grafiki, układ strony (tzw. layout), moduły, komponenty, kody źródłowe, loga, nazwy handlowe i towarowe, stanowią własność ich autorów oraz licencjodawców i innych uprawnionych podmiotów, zaś ich umieszczenie na stronie nastąpiło na podstawie stosownych licencji, uprawniających Usługodawcę do ich komercyjnego wykorzystania, w większości przypadków bez konieczności przypisania danych o autorze. Zasady korzystania

z tych utworów, określa każdorazowa licencja do konkretnego dzieła. Przez odwiedzenie Strony, osoby trzecie nie nabywają żadnych praw do tych utworów, a w szczególności żadnych licencji, ani żadnych autorskich praw majątkowych, ni związanych z korzystaniem w imieniu autora z osobistych praw autorskich. 

 • Usługodawca dokłada starań, by treści prezentowane na Stronie były przedstawiane w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny ze stanem faktycznym. Jednakże informacje zawarte na Stronie, nie stanowią źródła oficjalnych informacji, w szczególności o aktualnie obowiązującym prawie, nie stanowią także porady, opinii, sugestii lub podpowiedzi określonego działania, w szczególności na temat stanu zdrowia, metod leczenia. Korzystanie z tych informacji, przez osobę odwiedzającą Stronę, następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osoby, która z treści zawartych na Stronie zamierza skorzystać. Zastrzega się, że treści wskazane na Stronie, mogą być nieaktualne w kontekście obowiązującej w danym momencie wiedzy medycznej, lub niewłaściwe lub niewystarczające przy analizie konkretnego stanu faktycznego lub rozwiązania danego problemu. Użytkownicy przyjmują także do wiadomości, że artykuły i treści zawarte na stronie nie mogą skutecznie zastąpić indywidualnej porady medycznej czy świadczenia zdrowotnego.

 • Treści zawarte na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert.
  §4 PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi: 

  • serwis informacyjny/blog,

  • konto,

  • rezerwacja spotkań online.

 1. Dostęp do Strony i w/w usług jest darmowy, chyba że z wyraźnego opisu danej funkcjonalności wynika co innego. W przypadku odpłatności danej usługi lub towaru oferowanych na Stronie, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 2. Dostęp do niektórych z w/w usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej usługi.

 3. Usługodawca może na Stronie oferować inne darmowe lub odpłatne usługi.

 4. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany, lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców, lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób
  instalować programy typu trojan horse.

6. Usługodawca świadczy usługi elektronicznie przez 7 dni w tygodniu 24 dni na dobę. Usługodawca zastrzega wstrzymanie świadczenia usług bez powiadomienia, w szczególności na wypadek koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itd. 

§5 SERWIS INFORMACYJNY / BLOG 

 • Usługodawca umieszcza i udostępnia Użytkownikom na Stronie informacje, treści i utwory
  o tematyce zgodnej z linią programową Usługodawcy, tworzące serwis, zwany dalej jako Serwis informacyjny lub Blog.

 • Zawartość Serwisu Informacyjnego, jak i cała zawartość Strony, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.

 • Opublikowanie treści w Serwisie Informacyjnym przez Usługodawcę nie stanowi oświadczenia o
  zrzeczeniu się jakichkolwiek praw do treści.

 • Dostęp do niektórych treści może być odpłatny, co Usługodawca każdorazowo wyraźnie oznaczy.

 • Usługodawca może umożliwić Użytkownikom możliwość komentowania treści zawartych w Serwisie informacyjnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych komentarzy.

 • Niezależnie od funkcjonalności opisanej wyżej, Usługodawca może udostępnić Użytkownikom narzędzia lub funkcjonalności umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie, lub udostępnianie na Stronie danych (treści), w szczególności pod postacią słowną lub graficzną. Inicjatorem takiego przekazu danych jest Użytkownik. Usługodawca nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych. Póki przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowić będą inaczej, Usługodawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie dokonuje wyboru informacji zawartych w przekazie inicjowanym przez Użytkownika, ani nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Usługodawca nie jest zobowiązany ani co do zasady nie bada zgodności przesyłanych przez Użytkownika danych z obowiązującymi przepisami prawa i prawami osób trzecich. Korzystający ze Strony przyjmują zatem do wiadomości, że Strona co do zasady ma charakter niemoderowany w odniesieniu do treści publikowanych przez Użytkowników. Niemniej Wydawca uprawniony jest podejmować w odniesieniu do w/w treści i opisanych w ust 5 komentarzy wszelkie czynności związane z ich moderowaniem, a w szczególności usuwać te treści, w szczególności jeżeli naruszają one prawo, prawa majątkowe
  lub dobra osobiste osób trzecich, lub usuwać z ich treści linki o charakterze reklamowym.

 • Publikując dany utwór (transmitując / publikując dane na stronie), Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada doń całość stosownych praw, a w szczególności że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do danego dzieła. Przez publikację danego Utworu na Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do: utrwalania danego dzieła jakąkolwiek techniką, wprowadzenia go do pamięci komputera, zwielokrotniania egzemplarzy dzieła jakąkolwiek techniką, m.in. drukarską, fotograficzną i cyfrową, wprowadzenia dzieła do obrotu w Polsce i za granicą, udostępnienia dzieła za pośrednictwem sieci informatycznych (w tym Internetu), odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania dzieła, wystawiania, wyświetlania, udostępniania we wszelkich materiałach promocyjnych Usługodawcy oraz w mediach, nadania w całości i we fragmentach za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, modyfikowania dzieła, lub czynienia go elementem składowym innego utworu lub opracowania. Ponadto Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykonywania autorskich praw osobistych do danego dzieła. Prawa o których mowa wyżej nie są ograniczone terytorialnie, ani co do liczby eksploatacji. Usługodawca uprawniony jest nadto w granicach uzyskanej licencji, do udzielania wszelkich sublicencji na korzystanie z danego

utworu na dowolnym polu eksploatacji. Z tytułu korzystania przez Usługodawcę lub upoważniony przez niego podmiot z danego utworu, Użytkownikowi nie służy żadne wynagrodzenie. 

§6 KONTO 

 1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność założenia konta,
  zwanego dalej jako Konto.

 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto może jednak umożliwiać lub warunkować dostęp do
  dodatkowych treści lub funkcji, w szczególności takich jak: 

  • wypowiadanie się w komentarzach,

  • korzystanie z programów,

  • subskrybowanie newslettera, 

  • rezerwacja terminów,

 1. Konto tworzone jest za pomocą systemu / portalu / rozwiązań technologicznych oferowanych przez Usługodawcę, lub przez podmioty zewnętrzne, co może wymagać udzielenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na korzystanie z tej funkcji na rzecz operatora tego systemu.

 2. Konto ma charakter darmowy. W celu jego samodzielnego utworzenia i w związku z jego korzystaniem, Użytkownik nie ponosi kosztów innych niż te, które ponosi standardowo korzystając z dostępu do Internetu.
  §7 NEWSLETTER

 • Usługodawca może udostępnić Użytkownikom na Stronie funkcjonalność otrzymywania newslettera, zwanego dalej jako Newsletter.

 • Korzystanie z funkcji Newsleiera jest dobrowolne i darmowe, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 • W/w zgodzie, może towarzyszyć udzielenie dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych lub reklamowych od osób trzecich.

 • Zapisanie się do newslettera nie rodzi roszczeń o otrzymanie jakichkolwiek treści, jego otrzymanie nie wiąże się także z uzyskaniem praw majątkowych autorskich do treści tam zawartych.

 • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z newslettera będzie zawarta w każdej wiadomości przesyłanej Użytkownikowi z użyciem tej funkcjonalności.
  §8 REZERWACJA SPOTKANIA 

 • Usługodawca może na Stronie oferować możliwość rezerwacji terminu spotkania / usługi, zwanej dalej jako Rezerwacja. Poprzez dokonanie rezerwacji Użytkownik nie nabywa w stosunku do Wydawcy żadnych roszczeń, chyba że dokonał z góry płatności za w/w spotkanie / usługę.

 • Korzystanie z funkcji Rezerwacji jest dobrowolne, wymaga jednak akceptacji niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może nadto wymagać akceptacji regulaminów lub polityk prywatności dostawcy w/w usług.

 • Rezerwacja co do zasady jest darmowa – chyba że na stronie wyraźnie odnotowano odmiennie.

 • Korzystanie z w/w funkcji może wiązać się z wysyłką na wskazany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu wiadomości z przypomnieniem o terminie spotkania.

 • Usługodawca zastrzega możliwość odwołania zarezerwowanego terminu spotkania / usługi bez podania przyczyny – w szczególności gdy zrealizowanie danego spotkania / usługi w danym terminie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W przypadku tym Usługodawca w pierwszym możliwym terminie powiadomi Użytkownika o potrzebie odwołania rezerwacji.
  §9 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Użytkownik winien korzystać ze Strony, Konta oraz z innych usług na Stronie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i zasadami współżycia społecznego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo m.in. zablokowania Konta lub innych usług, niedopuszczania do komentowania na stronie, usuwania komentarzy lub innych treści lub danych gdy: 

  • Użytkownik wykorzystuje Stronę lub Konto z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu,

  • nazwa Konta (lub komentarz) narusza prawo lub dobra osobiste osób trzecich lub jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propaguje przemoc, lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Usługodawcę co może wprowadzać użytkowników w błąd,

  • zachowanie Użytkownika jest źródłem szkody,

  • Użytkownik podejmuje czynności o znamionach hackerskich, a w szczególności usiłuje
   przełamać zabezpieczenia Strony lub domeny/serwera na którym jest umieszczona,

  • Użytkownik umieszcza w komentarzach treści reklamowe, lub o charakterze spamu,

  • Użytkownik narusza prawa autorskie lub inne prawa pokrewne lub prawa własności
   przemysłowej Usługodawcy lub osób trzecich,

  • treść komentarzy stanowi naruszenie tzw. Netykiety opisanej w załączniku do
   Regulaminu.

 1. Użytkownik ponosi samodzielną, wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw i interesów
  osób trzecich, a w szczególności za naruszenie ich praw autorskich lub dóbr osobistych
  poprzez umieszczenie na Stronie treści naruszających te prawa.

 2. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Usługodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia jej
  praw przez jakikolwiek utwór autorstwa danego Użytkownika (a w szczególności utwór graficzny, mem, komentarz), Użytkownik ów zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z takiego długu, zobowiązując się także pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu przez Usługodawcę koszty.
  §10
   WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także składanie Zamówień z użyciem komunikacji elektronicznej, jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, mającego zainstalowaną jedną z poniżej wymienionych przeglądarek www: Firefox 3.5 lub wersja wyższa, IE 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa,

 2. dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): nie niższe niż System Windows Vista lub Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 9.0,

 3. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenie końcowe typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2; urządzenie końcowe typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2 lub urządzenie końcowe typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 3.2,

 4. dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 2.0,

 5. posiadanie dostępu do sieci Internet.
  §11
   WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 • Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie, a mających z uwagi na swą specyfikę charakter usług powtarzalnych (np.: newsletter), zawarta jest na czas nieoznaczony. 

 • Każda ze Stron uprawniona jest rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Powyższe nie stanowi źródła jakiegokolwiek roszczenia. 

 • Oświadczenie o rozwiązaniu może być złożone w dowolnej formie. Wystarczającym jest w szczególności wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługodawcy. 

 • Zaprzestanie lub rozwiązanie umów dotyczących korzystania z funkcjonalności oferowanych przez podmioty trzecie następuje w sposób i na zasadach określonych przez dostawcę takiej usługi.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tytułu obsługi klienta, a także z tytułu zrealizowanych usług.

 • Usługodawca zastrzega sobie także prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku gdy Użytkownik narazi Usługodawcę na inne straty finansowe, bądź wizerunkowe.

 • W przypadku odstąpienia od rezerwacji na mniej niż 24 godziny, usługa jest uznana za wykonaną i Użytkownik musi ponieść koszty z nią związane.

§12 DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach: 

 1. składania zamówienia,

 2. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,

 3. rejestracji,

 4. zakładania Konta,

 5. korespondowania z Administratorem,

 

f. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),
lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest: Daniel Burdzy - The Burdzy Team, ul. Zegrzyńska 13/49, 05-119 Legionowo, NIP: 5252906381, REGON: 521954650

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

 • Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako
  niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności. Wydawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, które są niezbędne do realizacji tych celów.

 • Podmioty, które przekazały Administratorowi swoje dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.

 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku
  z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a. b. c. d. e. f.

nazwisko i imiona Przekazującego,
adres zameldowania na pobyt stały,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit b,
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego,
adresy elektroniczne Przekazującego,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATu.
realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym.

6. W celu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za towar lub usługi świadczone przez Wydawcę, ustalenia geolokalizacji, w przypadku korzystania z funkcjonalności ustalania trasy dojazdu itd. W tym wypadku Wydawca każdorazowo oznacza i wyróżnia te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 

 1. Wydawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 2. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to: 

  • oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których
   mowa w ust. 5 wyżej,

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
   teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
   usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą
   elektroniczną.

 1. Administrator nie przetwarza tzw. danych wrażliwych Przekazującego – chyba że ich
  przetworzenie jest konieczne dla należytego wykonania danej Usługi, a dane te dobrowolnie
  zostaną przekazane przez Użytkownika.

10. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu: 

 1. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność, 

 2. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

 3. korespondowania z Przekazującymi, którzy dokonali subskrypcji newslettera lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem komponentu wbudowanego w stronę,

 4. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,

 5. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,

 6. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych. 

11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną         Usługodawca, na zasadach określonych w ust. 3-5 art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: 

  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, 

  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wydawcę, za zgodą Przekazującego; 

  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w/w ustawy, 

  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy. 

12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych

13. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego (Użytkownika) z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Wydawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

§13 POLITYKA COOKIES

 1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach: 

  • usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,

  • dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,

  • rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,

  • tworzenia statystyk,

  • utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,

  • reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,

  • analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,

 1. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.
  §15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

......................................................... dane sprzedającego 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :
- Adres konsumenta(-ów) :
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

bottom of page